دهیاری ها

لیست دهیاریهای شهرستان بیجار

 

بخش مرکزی

بخش چنگ الماس

بخش کرانی

ردیف

 

نام دهیاری مصوب

دهیار

ردیف

نام دهیاری مصوب

دهیار

ردیف

 

نام دهیاری مصوب

 

دهیار

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

1

توپ آغاج

*

 

21

چشمه منتش

*

 

40

آغبلاغ طغامین

*

 

2

خاندانقلی

*

 

22

پیرتاج

*

 

41

گرگین

*

 

3

نجف آباد

*

 

23

زینل

*

 

42

اسلام آباد

*

 

4

جعفر آباد

*

 

24

خسرو آباد

*

 

43

چالاب

*

 

5

خوشمقام

*

 

25

حسن تیمور

 

44

سراب

*

 

6

کچه گنبد

*

 

26

جبرئیل

*

 

45

کورکوره

*

 

7

چغور قشلاق

*

 

27

کاکاعباس

*

 

46

قجور

*

 

8

بیانلو

*

 

28

قزانقره

*

 

47

شیخ بشارت

*

 

9

خورخوره

*

 

29

همایون

*

 

48

تکیه

*

 

10

سیدان

*

 

30

خودلان

*

 

49

اوچگنبدخان

*

 

11

قشلاق نوروز

*

 

31

شهرک سفلی

*1

 

50

شهرک کرانی

*

 

12

چپغلو

*

 

32

چشمه آدینه

*

 

51

قم چقاء

*

 

13

چولجه

*

 

33

کهریز

*

 

52

داداش کندی

*

 

14

حصار سفید

*

 

34

دارغیاث

*

 

53

گل تپه طغامین

 

*

15

نوبهار

*

 

35

گاوبازه

*

 

54

شریف کندی

*

 

16

شیرین بلاغ

*

 

36

محمد آباد نیل

*1

 

55

سیوری

*

 

17

میدان مظفرخان

 

*

37

خانباغی

*

 

56

چتاق

*

 

18

زرده کمر

*

 

38

چشمه روباه

 

*

57

سیف علی کندی

*

 

19

قره پالچوق

 

*

39

قرخلر

*

 

58

آزاد ویس علیا

*

 

20

شیرکش علیا

 

*

---

----

--

--

59

سلطان آباد قزل تپه

*

 

1* دهیار شهرک سفلی و محمدآباد نیل یک نفرمی باشد.

 

 

 

 

شرح وضعیت

بخش مرکزی

بخش چنگ الماس

بخش کرانی

جمع

تعداد روستاهای

دارای دهیار

14

13

12

39

تعداد روستاهای

دارای سرپرست

--

3

1

4

تعداد روستاهای

بدون دهیار

6

3

7

16

جمع کل دهیاریهای مصوب

20

19

20

59

 

 

 

 

بخش مرکزی

بخش چنگ الماس

بخش کرانی

ردیف

 

نام دهیاری مصوب

ساختمان

ردیف

نام دهیاری مصوب

ساختمان

ردیف

 

نام دهیاری مصوب

 

ساختمان

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

1

توپ آغاج

*

 

21

چشمه منتش

*

 

40

آغبلاغ طغامین

دهداری قدیم

 

2

خاندانقلی

*

 

22

پیرتاج

دهداری قدیم

 

41

گرگین

*ناقص

 

3

نجف آباد

دهداری قدیم

 

23

زینل

*

 

42

اسلام آباد

*

 

4

جعفر آباد

دهداری قدیم

 

24

خسرو آباد

*

 

43

چالاب

*

 

5

خوشمقام

*

 

25

حسن تیمور

*

 

44

سراب

*

 

6

کچه گنبد

 

*

26

جبرئیل

 

*

45

کورکوره

*

 

7

چغور قشلاق

*

 

27

کاکاعباس

 

*

46

قجور

*

 

8

بیانلو

*

 

28

قزانقره

*

 

47

شیخ بشارت

*

 

9

خورخوره

*

 

29

همایون

*

 

48

تکیه

*

 

10

سیدان

در حال احداث

 

30

خودلان

 

*

49

اوچگنبدخان

 

*

11

قشلاق نوروز

*

 

31

شهرک سفلی

 

*

50

شهرک کرانی

 

*

12

چپغلو

 

*

32

چشمه آدینه

 

*

51

قم چقاء

 

*

13

چولجه

 

*

33

کهریز

 

*

52

داداش کندی

 

*

14

حصار سفید

 

*

34

دارغیاث

 

*

53

گل تپه طغامین

 

*

15

نوبهار

 

*

35

گاوبازه

 

*

54

شریف کندی

 

*

16

شیرین بلاغ

 

*

36

محمد آباد نیل

 

*

55

سیوری

 

*

17

میدان مظفرخان

 

*

37

خانباغی

 

*

56

چتاق

 

*

18

زرده کمر

 

*

38

چشمه روباه

 

*

57

سیف علی کندی

 

*

19

قره پالچوق

 

*

39

قرخلر

 

*

58

آزاد ویس علیا

 

*

20

شیرکش علیا

 

*

---

----

--

--

59

سلطان آباد قزل تپه

 

*

فهرست  ساختمان دهیاریهای شهرستان بیجار

 

 

شرح وضعیت

بخش مرکزی

بخش چنگ الماس

بخش کرانی

جمع

تعداد دهیاریهای

دارای  ساختمان دهیاری جدید

7

6

8

21

تعداد دهیاریهای

دارای  ساختمان دهداری قدیم

2

1

1

4

تعداد دهیاریهای

در حال احداث ساختمان دهیاری

1

---

---

1

تعداد دهیاریهای

بدون ساختمان دهیاری

10

12

11

33

جمع

20

19

20

59

 

 

 

بخش مرکزی

بخش چنگ الماس

بخش کرانی

ردیف

 

نام دهیاری مصوب

پارک

ردیف

نام دهیاری مصوب

پارک

ردیف

 

نام دهیاری مصوب

 

پارک

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

1

توپ آغاج

*

 

21

چشمه منتش

*

 

40

آغبلاغ طغامین

*

 

2

خاندانقلی

*

 

22

پیرتاج

*

 

41

گرگین

*

 

3

نجف آباد

*

 

23

زینل

*

 

42

اسلام آباد

*

 

4

جعفر آباد

*

 

24

خسرو آباد

*

 

43

چالاب

*

 

5

خوشمقام

*

 

25

حسن تیمور

*

 

44

سراب

*

 

6

کچه گنبد

*

 

26

جبرئیل

*

 

45

کورکوره

*

 

7

چغور قشلاق

*

 

27

کاکاعباس

*

 

46

قجور

*

 

8

بیانلو

*

 

28

قزانقره

*

 

47

شیخ بشارت

*

 

9

خورخوره

*

 

29

همایون

*

 

48

تکیه

*

 

10

سیدان

*

 

30

خودلان

*

 

49

اوچگنبدخان

*

 

11

قشلاق نوروز

*

 

31

شهرک سفلی

*

 

50

شهرک کرانی

*

 

12

چپغلو

*

 

32

چشمه آدینه

*

 

51

قم چقاء

*

 

13

چولجه

*

 

33

کهریز

*

 

52

داداش کندی

*

 

14

حصار سفید

 

*

34

دارغیاث

*

 

53

گل تپه طغامین

 

*

15

نوبهار

 

*

35

گاوبازه

*

 

54

شریف کندی

 

*

16

شیرین بلاغ

 

*

36

محمد آباد نیل

*

 

55

سیوری

 

*

17

میدان مظفرخان

 

*

37

خانباغی

 

*

56

چتاق

 

*

18

زرده کمر

 

*

38

چشمه روباه

 

*

57

سیف علی کندی

 

*

19

قره پالچوق

 

*

39

قرخلر

 

*

58

آزاد ویس علیا

 

*

20

شیرکش علیا

 

*

---

----

--

--

59

سلطان آباد قزل تپه

 

*

فهرست پارکهای کودک دهیاریهای شهرستان بیجار

 

 

شرح وضعیت

بخش مرکزی

بخش چنگ الماس

بخش کرانی

جمع

تعداد دهیاریهای

دارای  پارک کودک

13

16

13

42

تعداد دهیاریهای

بدون  پارک کودک

7

3

7

17

جمع

20

19

20

59

 

 

 

 

بخش مرکزی

بخش چنگ الماس

بخش کرانی

ردیف

 

نام دهیاری مصوب

جایگاه

ردیف

نام دهیاری مصوب

جایگاه

ردیف

 

نام دهیاری مصوب

 

جایگاه

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

1

توپ آغاج

*

 

21

چشمه منتش

*

 

40

آغبلاغ طغامین

*

 

2

خاندانقلی

*

 

22

پیرتاج

*

 

41

گرگین

 

*

3

نجف آباد

*

 

23

زینل

*

 

42

اسلام آباد

*

 

4

جعفر آباد

*

 

24

خسرو آباد

*

 

43

چالاب

*

 

5

خوشمقام

*

 

25

حسن تیمور

 

*

44

سراب

*

 

6

کچه گنبد

*

 

26

جبرئیل

*

 

45

کورکوره

*

 

7

چغور قشلاق

*

 

27

کاکاعباس

*

 

46

قجور

*

 

8

بیانلو

*

 

28

قزانقره

*

 

47

شیخ بشارت

*

 

9

خورخوره

*

 

29

همایون

*

 

48

تکیه

*

 

10

سیدان

*

 

30

خودلان

*

 

49

اوچگنبدخان

*

 

11

قشلاق نوروز

*

 

31

شهرک سفلی

*

 

50

شهرک کرانی

*

 

12

چپغلو

 

*

32

چشمه آدینه

*

 

51

قم چقاء

 

*

13

چولجه

 

*

33

کهریز

*

 

52

داداش کندی

*

 

14

حصار سفید

*

 

34

دارغیاث

 

*

53

گل تپه طغامین

 

*

15

نوبهار

 

*

35

گاوبازه

 

*

54

شریف کندی

 

*

16

شیرین بلاغ

 

*

36

محمد آباد نیل

 

*

55

سیوری

 

*

17

میدان مظفرخان

 

*

37

خانباغی

 

*

56

چتاق

 

*

18

زرده کمر

 

*

38

چشمه روباه

 

*

57

سیف علی کندی

 

*

19

قره پالچوق

 

*

39

قرخلر

 

*

58

آزاد ویس علیا

 

*

20

شیرکش علیا

 

*

---

----

--

--

59

سلطان آباد قزل تپه

 

*

فهرست جایگاههای دفن زباله دهیاریهای شهرستان بیجار

 

 

شرح وضعیت

بخش مرکزی

بخش چنگ الماس

بخش کرانی

جمع

تعداد دهیاریهای

دارای  جایگاه دفن زباله

12

12

11

35

تعداد دهیاریهای

بدون  جایگاه دفن زباله

8

7

9

24

جمع

20

19

20

59

 

 

 

 

 

بخش مرکزی

بخش چنگ الماس

بخش کرانی

ردیف

 

نام دهیاری مصوب

ماشین

ردیف

نام دهیاری مصوب

ماشین

ردیف

 

نام دهیاری مصوب

 

ماشین

دارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

1

توپ آغاج

تراکتور

 

21

چشمه منتش

کمپرسی

 

40

آغبلاغ طغامین

تراکتور

 

2

خاندانقلی

تراکتور

 

22

پیرتاج

بکهو لودر

 

41

گرگین

تراکتور

 

3

نجف آباد

کمپرسی

 

23

زینل

تراکتور

 

42

اسلام آباد

کمپرسی

 

4

جعفر آباد

بکهو لودر

 

24

خسرو آباد

کمپرسی

 

43

چالاب

 

*

5

خوشمقام

تراکتور

 

25

حسن تیمور

 

*

44

سراب

 

*

6

کچه گنبد

 

*

26

جبرئیل

بکهو لودر

 

45

کورکوره

 

*

7

چغور قشلاق

 

*

27

کاکاعباس

 

*

46

قجور

کمپرسی

 

8

بیانلو

 

*

28

قزانقره

نیسان

 

47

شیخ بشارت

 

*

9

خورخوره

زامیاد

 

29

همایون

 

*

48

تکیه

 

*

10

سیدان

بکهو لودر

 

30

خودلان

 

*

49

اوچگنبدخان

 

*

11

قشلاق نوروز

تراگریدر

 

31

شهرک سفلی

 

*

50

شهرک کرانی

 

*

12

چپغلو

 

*

32

چشمه آدینه

 

*

51

قم چقاء

 

*

13

چولجه

 

*

33

کهریز

 

*

52

داداش کندی

 

*

14

حصار سفید

 

*

34

دارغیاث

 

*

53

گل تپه طغامین

 

*

15

نوبهار

 

*

35

گاوبازه

 

*

54

شریف کندی

 

*

16

شیرین بلاغ

 

*

36

محمد آباد نیل

 

*

55

سیوری

 

*

17

میدان مظفرخان

 

*

37

خانباغی

 

*

56

چتاق

 

*

18

زرده کمر

 

*

38

چشمه روباه

 

*

57

سیف علی کندی

 

*

19

قره پالچوق

 

*

39

قرخلر

 

*

58

آزاد ویس علیا

 

*

20

شیرکش علیا

 

*

---

----

--

--

59

سلطان آباد قزل تپه

 

*