سازمان های مردم نهاد

سمن های فعال شهرستان بیجار :

1 - انجمن فرهنگی همگان

2 - انجمن کشاورزان خبره

3 - مجمع مطالعات و تحقیقات اجتماعی زنان

4 - انجمن مردمی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

5 - انجمن خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

6 - مجمع دانشجویان و فارغ التحصیلان شهرستان بیجار

7 -  انجمن همیاران سلامت روان

8-lمجمع همدلان گروس

اخبار سازمانهای مردم نهاد