کمیته ی بهینه سازی مصرف سوخت شهرستان به ریاست محمد حسین محبیان تشکیل جلسه داد

محمد حسین محبیان معاون فرماندار بیجار روز گذشته در راستای حل مشکلات تامین سوخت روستاییان و واحدهای نیازمند سوخت، همراه با کمیته ی بهینه سازی مصرف سوخت شهرستان جلسه ای تشکیل داد.

 

کمیته ی بهینه سازی مصرف سوخت شهرستان به ریاست محمد حسین محبیان تشکیل جلسه داد

تسهیل در تامین سوخت روستاییان، ماشین آلات کشاورزی و ساختمانی، مساعدت در تامین سوخت واحدهای تولیدی فاقد انشعاب گاز، نظارت بر جایگاه های CNG  و... از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه بود.

 

 

 

 

 

23 خرداد 96