اخبار سایت قدیم

معاون فرماندار بیجار از عملکرد برخی بانکها در رابطه با پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان انتقاد کرد

محبیان معاون فرماندار بیجار در جلسه کارگروه ارتقاء اقتصادی، مشارکت های مردمی و تسهیلات با انتقاد از عملکرد برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات به مردم به ویزه سرمایه گذاران گفت: ایجاد تولید و اشتغال وظیفه ای همگانی است.
معاون فرماندار بیجار از عملکرد برخی بانکها در رابطه با پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان انتقاد کرد
پنج شنبه 15 تیر سال 1396محمدحسين محبيان، معاون فرماندار شهرستان بيجار در اين جلسه با اشاره به اهداف تشکيل کارگروه گفت: کارگروه اقتصادي، مشارکت هاي مردمي و تسهيلات، ضمن برسي مشکلات اقتصادي، امکانات و محروميت هاي اقتصادي مناطق کمتر توسعه يافته، راه کارها و پيشنهادات خود را به منظور گنجاندن بافت هاي غير رسمي در برنامه ريزي هاي ملي و منطقه ايي، تشويق بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاري در مناطق،به شوراي تلفيق ارائه نمايند.

محبيان اظهار کرد: تشکيل کارگروه، با هدف ايجاد پروژه هاي جديد نخواهد بود، اين کار گروه با برسي مشکلات و موانع اقتصادي موجود، مي تواند راه کارهايي را جهت خروج از اين مسائل ارئه گردد.

محبيان با انتقاد از عدم همکاري برخي از بانک ها در تسهيل دسترسي مردم به تسهيلات مناسب گفت: کارگروه با دعوت از نمايندگان بانک هاي عامل، مي تواند راهکارهاي همکاري و همياري بيشتر بانک ها را در راستاي اعطاي تسهيلات مناسب به اقشار کم درآمد و کارآفرين، در اين جلسات ارئه نمايند.