اخبار

اعزام تیم جهادی بسیج جامعه پزشکی شهید رهنمون به روستاهای منطقه جعفرآباد

در راستای اجرای طرح شهید رهنمون و با همکاری سپاه ناحیه بیجار تیم پزشکی به منطقه جعفرآباد اعزام شد.این تیم پزشکی مرکب از:پزشک عمومی،ماما،بهداشت محیط و بهورز با حضور در روستاهای :آب باریک،کچه گنبد،مدک،آق بلاغ علی اکبرخان،جعفرآبا خوش مقامبه مدت یک روز به روستاییان خدمات رایگان ارائه دادند.
اعزام تیم جهادی بسیج جامعه پزشکی شهید رهنمون به روستاهای منطقه جعفرآباد
در راستای اجرای طرح شهید رهنمون و با همکاری سپاه ناحیه بیجار تیم پزشکی به منطقه جعفرآباد اعزام شد.این تیم پزشکی مرکب از:پزشک عمومی،ماما،بهداشت محیط و بهورز با حضور در روستاهای :آب باریک،کچه گنبد،مدک،آق بلاغ علی اکبرخان،جعفرآبا خوش مقامبه مدت یک روز به روستاییان خدمات رایگان ارائه دادند.

بازدید [ 134 ]
برچسب ها