اخبار

جلسه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بیجار برگزار گردید

شانزدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان با دو موضوع تعاونی فنی،مهندسی 911 و مشکل کشاورزان تولیدکننده تخمه آفتابگردان منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهایی به فعالان اقتصادی جهت فعالیت ارائه گردید.
جلسه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بیجار برگزار گردید
شانزدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان با دو موضوع تعاونی فنی،مهندسی 911 و مشکل کشاورزان تولیدکننده تخمه آفتابگردان منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهایی به فعالان اقتصادی جهت فعالیت ارائه گردید.

بازدید [ 245 ]
برچسب ها