اخبار

شهرستان بیجار نیازمند تاسیس سیلوهای جید است

فرماندار بیجار گفت: باتوجه به اینکه بیجار قطب کشاورزی می باشد نیازمند تاسیس سیلوی جدید است. علی اکبر ورمقانی درجشن شکرگذاری گندم که با حضور مدیر کل جهادکشاورزی در محل سینما آزادی برگزار شد جهاد کشاورزی رادستگاه تولیدی اقتصادی خواند،واظهارداشت: جهادکشاورزی دستگاه تولیدی/ اقتصادی است که به چرخه اقتصادکشورخدمات شایانی ارائه می دهد. وی بیجارراقطب کشاورزی استان کردستان وکشورخواندواظهارداشت: شهرستان بیجارباتولید ۲۶۲ هزارتن گندم، رتبه اول استانی را به خود اختصاص داده است. ورمقانی عنوان کرد: باتوجه به اینکه بیجارسهم عمده ای رادرتولیدگندم درچرخه کشاورزی کشور ایفامیکند،نیازمندتوجهی ویژه وحمایتی بیش ازپیش است. این مقام مسول عمده ترین معضل بخش کشاورزی دیار گروس را تخصیص آب دانست واظهارداشت: باتوجه به اینکه بیشترین سطح کشت شهرستان بصورت دیمی میباشد، افزایش سهم آب، از اهمیت بالایی برای رفع این مشکلات این حوزه برخوردار است. فرمانداربیجارگفت: باتوجه به اینکه بیجار قطب تولید گندم است تاسیس سیلوهای جدید باید مورد توجه ویژه قرا گیرد. وی گفت:توسعه کشاورزی دارای کمترین اثرات مخرب زیست محیطی است که همزمان توسعه معادن می تواند بیجار را در مسیر توسعه قرار دهد.
شهرستان بیجار نیازمند تاسیس سیلوهای جید است

فرماندار بیجار گفت: باتوجه به اینکه بیجار قطب کشاورزی می باشد نیازمند تاسیس سیلوی جدید است.

علی اکبر ورمقانی درجشن شکرگذاری گندم که با حضور مدیر کل جهادکشاورزی در محل سینما آزادی برگزار شد جهاد کشاورزی رادستگاه تولیدی اقتصادی خواند،واظهارداشت: جهادکشاورزی دستگاه تولیدی/ اقتصادی است که به چرخه اقتصادکشورخدمات شایانی ارائه می دهد.

وی بیجارراقطب کشاورزی استان کردستان وکشورخواندواظهارداشت: شهرستان بیجارباتولید ۲۶۲ هزارتن گندم، رتبه اول استانی  را به خود اختصاص داده است.

ورمقانی عنوان کرد: باتوجه به اینکه بیجارسهم عمده ای رادرتولیدگندم درچرخه کشاورزی کشور ایفامیکند،نیازمندتوجهی ویژه وحمایتی بیش ازپیش است.

این مقام مسول عمده ترین معضل بخش کشاورزی دیار گروس را تخصیص آب دانست واظهارداشت: باتوجه به اینکه بیشترین سطح کشت شهرستان بصورت دیمی میباشد، افزایش سهم آب، از اهمیت بالایی برای رفع این مشکلات این حوزه  برخوردار است.

 

فرمانداربیجارگفت: باتوجه به اینکه بیجار قطب تولید گندم است تاسیس سیلوهای جدید باید مورد توجه ویژه قرا گیرد.

 

وی گفت:توسعه کشاورزی دارای کمترین اثرات مخرب زیست محیطی است که همزمان توسعه معادن می تواند بیجار  را در مسیر توسعه قرار دهد.

بازدید [ 520 ]
برچسب ها