اخبار

کلنگ‌زنی سە پروژە ورزشی در بیجار با حضور استاندار کردستان

با سفر استاندار کردستان بە شهرستان بیجار سە پروژە ورزشی کلنگ‌زنی شد کە قرار است ظرف مدت سە سال بە بهرەبرداری برسد. پروژە هتل ورزشی با زیربنا سە هزار و ۵۰۰ مترمربع در پنج طبقە، با اعتبار شش میلیارد تومان از محل ارزش افزودە و مادە ۱٨۰ احداث می‌شود. همچنین عملیات اجرایی پیست خاکی موتور سواری با اعتبار شش میلیارد تومان و بە عنوان اولین پیست خاکی کشور در شهرستان بیجار بە دست مرادنیا استاندار کردستان آغاز شد. سومین و آخرین پروژە ورزشی شهرستان بیجار کە امروز عملیات اجرایی آن شروع شد سالن ورزشی روستای خاندانقلی با دو هزار و ۵۰۰ متر مربع و اعتبار سە میلیارد تومان بود کە قرار است در مدت زمان سە سال بە اتمام برسد.
کلنگ‌زنی سە پروژە ورزشی در بیجار با حضور استاندار کردستان

با سفر استاندار کردستان بە شهرستان بیجار سە پروژە ورزشی کلنگ‌زنی شد کە قرار است ظرف مدت سە سال بە بهرەبرداری برسد.

پروژە هتل ورزشی با زیربنا سە هزار و ۵۰۰ مترمربع در پنج طبقە، با اعتبار شش میلیارد تومان از محل ارزش افزودە و مادە ۱٨۰ احداث می‌شود.

همچنین عملیات اجرایی پیست خاکی موتور سواری با اعتبار شش میلیارد تومان و بە عنوان اولین پیست خاکی کشور در شهرستان بیجار بە دست مرادنیا استاندار کردستان آغاز شد.

سومین و آخرین پروژە ورزشی شهرستان بیجار کە امروز عملیات اجرایی آن شروع شد سالن ورزشی روستای خاندانقلی با دو هزار و ۵۰۰ متر مربع و اعتبار سە میلیارد تومان بود کە قرار است در مدت زمان سە سال بە اتمام برسد.

بازدید [ 874 ]
برچسب ها